Contact us
Contact us
 

Building of Liberal Innovation, Nankai University,

No. 94 Wei Jin Road, Tianjin, 300071, China

  

Phone+86 – 22– 23503316

Email: ifd@nankai.edu.cn

http://ifd.nankai.edu.cn